การเขียนแบบเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ หลักการใช้เส้น การจัดหน้ากระดาษ การเขียนตัวอักษร การใช้มาตราส่วน ในการเขียนแบบประเภทต่าง ๆ สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพรูปตัด รูปออบลิค รูปไอโซเมตริก รูปทรงเรขาคณิต

ปฏิบัติจัดหน้ากระดาษ และกรอบ บอกชื่อ เขียนตัวอักษรและสัญลักษณ์ เขียนรูปฉาย รูปตัด รูปออบลิค รูปไอโซเมตริก รูปเรขาคณิต

เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและการเลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐานต่อการเขียนแบบ สามารถเขียนแบบ อ่านแบบรูปทรงเรขาคณิต ลักษณะต่าง ๆ และนำไปประยุกต์ในงานช่าง

ความหมายของการเขียนแบบ

การเขียนแบบ หมายถึง การถ่ายทอดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของวิศวกร หรือนักออกแบบให้ออกมาเป็นรูปร่างบนกระดาษ รูปร่างจากจินตนาการเกิดจากการลากเส้นหลาย ๆ ลักษณะ เช่น โค้ง เส้นนอน เส้นดิ่ง เส้นเอียง มาประกอบกัน เกิดรูปร่างขึ้น เรียกว่าแบบงาน สำหรับนำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันและเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้งานในอุตสาหกรรม

การวางแผนการวัดผลและประเมินผล

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   วิชา เขียนแบบเบื้องต้น  รหัสวิชา ง 30264

อัตราส่วนการประเมินผลระหว่างภาคเรียน : ปลายภาคเรียน  = 80 : 20

สัดส่วนนำหนักคะแนนระหว่างภาคเรียน  K : P : A  = 34 : 36  : 10

การประเมินผลระหว่างภาคเรียน  น้ำหนักคะแนน   80  คะแนน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

น้ำหนักคะแนนรวม

น้ำหนักคะแนน

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

K

P

A

1.นักเรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบและความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐานได้

10

10

ทดสอบ

แบบทดสอบกลางภาค

2.นักเรียนสามารถบอกมาตรฐานในการเขียนแบบได้

10

10

ทดสอบ

แบบทดสอบกลางภาค

3.นักเรียนสามารถเขียนรูปทรงเลขาคณิตได้

7

2

4

1

สังเกตจากการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรได้

9

2

6

1

สังเกตจากการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.นักเรียนสามารถบอกมาตราส่วนในงานเขียนแบบได้

8

2

4

2

สังเกตจากการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.นักเรียนสามารถกำหนดขนาดในงานเขียนแบบได้

8

2

4

2

สังเกตจากการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

7.นักเรียนสามารถเขียนฉายได้

14

4

8

2

สังเกตจากการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

8.นักเรียนสามารถเขียนภาพสามมิติได้

14

4

8

2

สังเกตจากการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

รวมคะแนนระหว่างภาค

<!–[if supportFields]> =SUM(ABOVE) <![endif]–>80<!–[if supportFields]><![endif]–>

<!–[if supportFields]> =SUM(ABOVE) <![endif]–>36<!–[if supportFields]><![endif]–>

<!–[if supportFields]> =SUM(ABOVE) <![endif]–>34<!–[if supportFields]><![endif]–>

<!–[if supportFields]> =SUM(ABOVE) <![endif]–>10<!–[if supportFields]><![endif]–>

การประเมินผลปลายภาคเรียน  น้ำหนักคะแนน   20  คะแนน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

น้ำหนักคะแนนรวม

น้ำหนักคะแนน

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

K

P

A

5.นักเรียนสามารถบอกมาตราส่วนในงานเขียนแบบได้

10

10

ทดสอบ

แบบทดสอบปลายภาค

8.นักเรียนสามารถเขียนภาพสามมิติได้

10

10

ทดสอบ

แบบทดสอบปลายภาค

รวมคะแนนปลายภาค

<!–[if supportFields]> =SUM(ABOVE) <![endif]–>20<!–[if supportFields]><![endif]–>

20

ผลการเรียนที่ได้…………………..

รวมคะแนนทั้งหมด

100

56

34

10

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: